Dokumenty


Dokumenty ubezpieczenia.

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, podać swój numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

  • dowodem osobistym;
  • paszportem;
  • prawem jazdy.

Jeśli jesteś osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych*, Twoje prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ. W takim przypadku zostaniesz poproszony o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
  • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • formularza E112/S2/S3,
  • formularza E123/DA1.

Jeśli jesteś przekonany, że masz prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu Twoich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

  • zaświadczeniem z zakładu pracy;
  • legitymacją emeryta lub rencisty;
  • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli musisz skorzystać ze świadczeń, a nie masz przy sobie takiego dokumentu, masz prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia otrzymasz od świadczeniodawcy. Pamiętaj, ze prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer PESEL;
  • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • podstawę prawną do świadczeń.

Jeżeli jesteś przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych Twojego podopiecznego musi zawierać dodatkowo Twoje dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość.