Zasady udzielania świadczeń


Zasady udzielania świadczeń:

1. Zapisy na wizytę do lekarzy odbywają się w rejestracji osobiście, telefonicznie lub online. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi ze względu na trudny do oszacowania czas wizyty.

2. Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

3. Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Jeżeli podczas wizyty system eWUŚ nie potwierdził Twojego prawa do świadczeń, a według Ciebie masz takie prawo, możesz je uzyskać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o ubezpieczeniu.

5. System eWUŚ nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń, jeżeli jesteś uprawniony do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów i dokumentów takich jak:
- zaświadczenie wydane przez ZUS potwierdzające pobieranie zasiłku chorobowego lub korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego/macierzyńskiego po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
- decyzja wójta/burmistrza/prezydenta wydana na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
- poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie formularza S1 (E106 /E109 /E120 /E121), W tym przypadku pacjent chcąc skorzystać z leczenia zobowiązany jest również każdorazowo przedstawić wymieniony dokument. 5. W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty poza kolejnością

6.Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w  rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać  służby ratunkowe tel. 999, 112.

7. Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub po przekazaniu rejestracji wykazu leków na przygotowanym formularzu.

8. Wyniki badań oraz recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.

9. Na życzenie pacjenta wykonujemy odpłatnie kopie dokumentacji

10. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.

11. W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. Zasady udzielania świadczeńzm.)